Prekladač

nedeľa, 12. októbra 2014

Čistenie pevného disku od nepotrebných súborov: Cloud computing

Zá­kla­dom je, že prob­lém za­pl­ne­nia a čis­te­nia dis­kov má dve tvá­re, pri­čom ľu­dia sa veľ­mi čas­to nev­hod­ne sús­tre­ďu­jú len na jed­nu z nich. Pr­vú tvár prob­lé­mu tvo­ria pou­ží­va­teľ­ské dá­ta, kto­ré sú umies­tne­né v do­ku­men­toch, na plo­che či iných prie­čin­koch. Ich ob­jem pos­tu­pom ča­su z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov na­ras­tá. Dru­há tvár sú ap­li­kač­né, te­da ne­pou­ží­va­teľ­ské dá­ta ope­rač­né­ho sys­té­mu a prog­ra­mov, kto­rých ob­jem, sa­moz­rej­me, v prie­be­hu pou­ží­va­nia po­čí­ta­ča tiež na­ras­tá. Prob­lém je v tom, že v mo­men­te, ako sa disk dá­ta­mi za­pl­ní, mno­ho ľu­dí to chce rie­šiť len poh­ľa­dom na tú­to dru­hú tvár a sna­žia sa si­tuáciu zlep­šiť iba od­stra­ňo­va­ním ne­dô­le­ži­tých sys­té­mo­vých dát. To čis­te­nie sí­ce má svo­je opod­stat­ne­nie, čas­to sa mu však prik­la­dá pri­veľ­ká dô­le­ži­tosť. Krát­ko­do­bo tým­to pro­ce­som mô­že­te uvoľ­niť pár gi­ga­baj­tov dát, no ne­dos­ta­tok dá­to­vé­ho mies­ta tým z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka ne­vy­rie­ši­te. Skús­te si vy­skú­šať, aký dá­to­vý ob­jem za­be­ra­jú sú­bo­ry v prie­čin­ku do­ku­men­tov či na pra­cov­nej plo­che. Zrej­me bu­de­te prek­va­pe­ný, koľ­ko z ob­je­mu dis­ku sku­toč­ne za­be­ra­jú va­še pou­ží­va­teľ­ské sú­bo­ry, kto­ré zma­zať roz­hod­ne nech­ce­te.


Riešenie - Cloud computing:

cloud-computing

  Cloud computing je na Internete založený model vývoja a používania počítačových technológií. Možno ho tiež charakterizovať ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať ich prakticky odkiaľkoľvek. Väčšina z nás využíva cloud každý deň. Používame služby ako je zoznam.sk,  Gmail alebo Hotmail a pod. každý deň. To znamená, že máme svoje súkromné ​​poštové schránky v cloude. Mimo to využívame rôzne ďalšie služby Cloud computingu ako napríklad Ulož.to, Rapidshare ai. Princípom u služieb a produktov v Cloud computingu je to, že Vám ako užívateľovi prepožičiavajú výpočtový výkon serverov, a to v mnohých prípadoch formou špecializovaných aplikácií. Ďalším príkladom špecializovaného zapožičanie výpočtového výkonu je verejný Cloud Skypu. Verejný a súkromný (privátny) Cloud computing a rozdiely medzi nimi opíše nasledujúci príklad. Verejný Cloud computing je  určený pre celú populáciu alebo pre veľký počet klientov a pre všetky väčšinou poskytuje rovnakú alebo veľmi podobnú funkcionalitu. Súkromný čiže privátne Cloud computing je napríklad hosťovaný mailový server alebo hosťované špecializované aplikácie, kde u jedného poskytovateľa je napríklad 50-500 zákazníkov. Príkladom Cloude je napríklad riešenie od spoločnosti Google,  alebo Microsoft Cloud . Na Slovensku je cloud v podstate v plienkach a používa sa zatiaľ iba málo. Čím skôr sa teda rozhodnete presťahovať svoje dáta na cloud, tým lepšie na tom bude oproti konkurencii.

  Výhody cloudu:

  • Nie je nutné poznať princípy funkčnosti SW a HW
  • Efektívne riadenie a práca vďaka dostupnosti dát odkiaľkoľvek
  • Jednoduché užívateľské rozhranie
  • Zvýšenie zabezpečenia dát
  • Možnosť okamžitého zvýšenia výkonu dátového centra
  • Rýchle prispôsobenie IT rastu a potrebám užívateľa
Prečo by ľudia mali veriť nejakému dátovému centru, ktoré sídli ktovie kde vo svete, a nie svojmu vlastnému serveru? Odpoveď je jednoduchá: Neverte hardvéru, verte firme, ktorá ho poskytuje. Napríklad v službe Windows Update necháme pokojne spoločnosti Microsoft  inštalovať do nášho osobného počítača veci, o ktorých ani nevieme, čo robia. Ako vieme, že nám nenainštalujú softvér na odpočúvanie či krádež dát? Nevieme. Jednoducho veríme Microsoftu, že to neurobí. Dátove úniky Zatiaľ čo Slovensko sa na veľký boom v oblasti cloudu iba pripravuje, svet ho už používa bežne. Či už je to elektronická pošta, Facebook, alebo aj samotný cloud, kam si používatelia zariadení od Applu ukladajú svoje pesničky a fotografie. Cloud je omnoho lepšie riešenie ako prevádzkovať si úložiská a servery svojpomocne. Ako príklad uvádzam prípad Edwarda Snowdena. „Snowden dokázal vziať z cloudu NSA tisíce tajných dokumentov a nahrať ich na USB kľúč. Ak nedokážu zabezpečiť svoje dáta, dokážete to vy lepšie?“

  Päť dôvodov, prečo začať používať cloud:

 Môžu to byť vaše fotografie, dokumenty alebo aj správy. Cloud, presnejšie povedané cloud computing, je model používania technológií, ktoré sú umiestnené na internete. Napríklad do vášho cloudu môžete vstúpiť prostredníctvom webového prehliadača, kde máte prístup k poznámkam, emailu, kalendáru alebo akýmkoľvek údajom, ktoré niekde na internete uložíte. Základnou myšlienkou je efektivita, čo znamená, že k dátam sa dostanete odkiaľkoľvek a takmer už z čohokoľvek, napríklad aj z mobilného telefónu.
  1. Zníži náklady Nemusíte sa zaoberať stavaním domáceho data centra, ktoré spolu s odbornou podporou vo firme vyjde bez problémov na desiatky tisíc eur. Stačí len investovať do kvalitného pripojenia na internet.
  2. Máte toľko výkonu, koľko chcete V podstate máte k dispozícii neobmedzený úložný priestor či množstvo serverov. Nemusíte sa starať ani o prevádzku drahej techniky a navyše si viete napríklad nárazovo zvýšiť výkon, keď ho potrebujete.
  3. Dostanete sa k nemu aj cez mobilný telefón Svoje projekty môžete kontrolovať aj bez toho, aby o tom niekto vedel, a to aj zo služobnej cesty na druhej strane planéty. Do cloudu sa môžete dostať cez mobilné zariadenia, a tak napríklad riešiť úlohy či kontrolovať svoju agendu.
  4. Stratený notebook nie je problém Ukradnutý či stratený počítač už nemusí predstavovať bezpečnostné riziko. Údaje, ktoré by niekto mohol zneužiť, alebo ku ktorým sa chcete spätne dostať, sú bezpečne uložené mimo neho na internete.
  5. Okamžité zdieľanie Komukoľvek môžete ihneď poslať obrovské súbory na stiahnutie, alebo im formou prezentácie ukázať novú stratégiu spoločnosti a pod. Stačí ich len raz nahrať do vášho cloudu, kde ho nájdu všetci ostatní.
 Všetky tieto výhody môžete získať od spoločnosti LibertaGia Mondial, ktorá Vám ihneď po bezplatnej registrácii o.i.umožní cloud priestor a to až 10GB a to úplne zdarma.

  cloud-computing2 kopie

Ako a kde sa zaregistrovať?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára