Prekladač

pondelok, 13. októbra 2014

Sotuk Traffic - kompletný reklamný servisSotuk Traffic nový nástroj v oblasti internetového marketingu. 
Svoju činnosť zahájil len vo februári 2014 a už je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najviac oslavovaných výmenných nástrojov!

nedeľa, 12. októbra 2014

Ako si stiahnuť hudbu z videa vo formáte MP3?

You_Tube_mp3

Ako si prečistiť svoj počítač?

CCleaner

CCleaner
CCleanerCCleaner je číslo jedna nástroj na čistenie PC s Windows. Chráni vaše súkromie on-line a robí váš počítač rýchlejší a bezpečnejší.  Jednoduché použitie a malé, rýchle sťahovanie. Stihnite si tento program kliknutím na ikonu programu.

Čo je to Pinterest a ako funguje?


 Veľký hráči "Facebook, Twitter a Google Plus"' už nejakú dobu na scéne sociálnych sietí dominujú. Avšak, Pinterest si tiež pomaly, ale isto buduje svojou prítomnosťou, rastúcu popularitu a postavenie. V posledných niekoľkých mesiacoch sa počet užívateľov tejto siete vyšplhal až na 11 miliónov, čo sa rovná jednej tretine užívateľov Twitteru.
Pinterest sa čím ďalej, tým viac používa pre podporu podnikania a zvýšenie povedomia o značke.

Na akom princípe Pinterest funguje? 

Ako ľahko vytvárať PDF dokumenty?

PdfExport     Dokumenty vo formáte PDF sú veľmi rozšírené a stretávame sa s nimi prakticky denne. Sú v nich uložené texty, obrázky, tabuľky, ale aj elektronické knihy. Chcete tiež vedieť vytvárať profesionálne vyzerajúce PDF dokumenty?
Poradím vám, ako na to.

Audacity slobodný, multiplatformový zvukový editor

Nepojmenovaný 1

Zoznámte sa  s prostredím aplikácie, venujte pozornosť konfigurácii a ukážeme si aj základne princípy práce s programom, ale i niektoré zložitejšie funkcie - ako nahrávať, ako mixovať stopy a okrem iného sa naučíme aj odstraňovať šum z nahrávok. Domovská stránka programu: : http://audacity.sourceforge.net

Ako si vyrobiť animovaný GIF obrázok v Photoshope?

Adobe_Photoshop_-_webnode 
 Pokiaľ nemáte skúsenosti s aplikáciou Adobe Photoshop, prihláste sa do týždenného bezplatného online kurzu, kde zdarma získate  samotný program Adobe PhotoshopCS2 a zároveň  získate informácie, ako používať  jednotlivé nástroje Phohoshopu.


    vstup_do_rýchlokurzu

Čistenie pevného disku od nepotrebných súborov: Cloud computing

Zá­kla­dom je, že prob­lém za­pl­ne­nia a čis­te­nia dis­kov má dve tvá­re, pri­čom ľu­dia sa veľ­mi čas­to nev­hod­ne sús­tre­ďu­jú len na jed­nu z nich. Pr­vú tvár prob­lé­mu tvo­ria pou­ží­va­teľ­ské dá­ta, kto­ré sú umies­tne­né v do­ku­men­toch, na plo­che či iných prie­čin­koch. Ich ob­jem pos­tu­pom ča­su z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov na­ras­tá. Dru­há tvár sú ap­li­kač­né, te­da ne­pou­ží­va­teľ­ské dá­ta ope­rač­né­ho sys­té­mu a prog­ra­mov, kto­rých ob­jem, sa­moz­rej­me, v prie­be­hu pou­ží­va­nia po­čí­ta­ča tiež na­ras­tá. Prob­lém je v tom, že v mo­men­te, ako sa disk dá­ta­mi za­pl­ní, mno­ho ľu­dí to chce rie­šiť len poh­ľa­dom na tú­to dru­hú tvár a sna­žia sa si­tuáciu zlep­šiť iba od­stra­ňo­va­ním ne­dô­le­ži­tých sys­té­mo­vých dát. To čis­te­nie sí­ce má svo­je opod­stat­ne­nie, čas­to sa mu však prik­la­dá pri­veľ­ká dô­le­ži­tosť. Krát­ko­do­bo tým­to pro­ce­som mô­že­te uvoľ­niť pár gi­ga­baj­tov dát, no ne­dos­ta­tok dá­to­vé­ho mies­ta tým z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka ne­vy­rie­ši­te. Skús­te si vy­skú­šať, aký dá­to­vý ob­jem za­be­ra­jú sú­bo­ry v prie­čin­ku do­ku­men­tov či na pra­cov­nej plo­che. Zrej­me bu­de­te prek­va­pe­ný, koľ­ko z ob­je­mu dis­ku sku­toč­ne za­be­ra­jú va­še pou­ží­va­teľ­ské sú­bo­ry, kto­ré zma­zať roz­hod­ne nech­ce­te.

Ako vytvoriť jednoduchú obrázkovú video prezentáciu?Na konkrétnom príklade (Jesenná príroda) si ukážeme, ako jednoducho sa dá  vytvoriť obrázková prezentácia, základné úpravy , uloženie projektu , a publikovanie.

Ako sa zviditeľniť - Clik Master?

Spôsob, krorý môžete  využiť na zviditelnenie svojho podnikania je produkt od spoločnosti LibertaGia Mondial  Clik Master.


   click_master  


Čo je to GRAVATAR?


Váš Gravatar je obrázok, ktorý vás nasleduje zo stránky na stránku vedľa vášho mena. napr. môj gravatar:

Slovo Gravatar je skratka z  anglického slova Globally Recognized Avatar , teda obrázok (ikonka, avatar), ktorý sa zobrazí u vašich komentárov, príspevkov na fórach, na blogoch, v e-mailoch alebo pri účtoch na najrôznejších weboch.

Ako prepojiť Facebook stránku s vaším webom?

facebook3 
 Máte vytvorenú Facebook stránku a chcete ju prepojiť s vašou web stránkou? Je to jednouchá záležitosť, ale potrebujete vedieť, kde nájdete nástroj na prepojenie vašej Facebook stránky s vaším webom. Existuje viac ako 10 spôsobov prepojenia Facebooku s webom, ale majitelia webu najčastejšie používajú voľbu Like Box. Kde môžete web prepojiť a čo presne musíte urobiť? Prečítajte si podrobný návod.

sobota, 11. októbra 2014

Ako začať s blogovaním

Blog – ak prichádzate na trh s novinkou, určite je vhodné, aby ste v rámci svojho podnikania skúsili aj blogovanie. Pravidelné blogposty o výhodách Vašich produktov alebo služieb zvýšia vyhľadateľnosť Vášho webu.
Písanie blogov môže znamenať cestu k tisíckam potenciálnych príjemcov, no iba zopár povolaných sa stane vyvolenými. Je to logické, konkurencia je totiž naozaj obrovská. Skutočne kvalitné blogy sa však nestratia a existuje viacero príkladov, keď sa blogeri presadili aj na inej pôde. 
Blog si môžete vytvoriť dvoma spôsobmi – s vlastným hostingom alebo bez.

piatok, 10. októbra 2014

Ako nastaviť správnu veľkosť obrázkovej reklamy na Facebooku?
Vedeli ste, že  inováciou pravidiel, ktorú Facebook zaviedol ešte v roku 2013, môžete negatívne ovplyvniť zobrazenie vašej reklamnej kampane?

Preto  je nutné dodržať maximálne 20% textu v obrázku.
Ako to docieliť?
Jednoducho tak, že si "rozporcujete" obrázok na 5×5, teda celkovo 25 políčok, a text vložíte len do 5 z nich.

pondelok, 6. októbra 2014

Ako si vytvoriť vlastnú stránku na Facebooku ?
Keď sa rozhodnete na vytvorenie stránky na Facebooku, neurobte fatálnu chybu hneď na začiatku. Veľa ľudí sa nesprávne - nanovo zaregistruje na Facebook, čiže vytvoria osobný profil, ktorý pomenujú, ako svoju firmu a pomocou neho začnú zbierať fanúšikov. Problémom je, že týmto profilom naozaj nič neviete urobiť, jedine sa spojiť so svojimi priateľmi. Tento profil sa nedá prepojiť s vašou web stránkou, nevidíte demografickú štatistiku a štatistiku aktivity a taktiež neviete inzerovať. A to len z jedného jediného dôvodu. Nie je to totiž stránka na Facebooku ale len profil.

sobota, 4. októbra 2014

Ako si stiahnuť video z YouTube do svojho počítača?

Ako vystrihnúť časť z obrazovky – robte screenshoty ako profesionál

jing-ako-vystrihnut-cast-obrazovky

 Pri práci je často potrebné poslať klientom alebo priateľom obrázkový návod, do ktorého sú zaznačené jednotlivé kroky nejakej akcie. Môžno aj pre vás to zvyčajne znamená, že najprv vytvoríte screenshot klasickým spôsobom, teda zmačknutím klávesy Print Screen na klávesnici. Potom je treba ešte upraviť vytvorený screenshot v nejakom obrázkovom editore, v ktorom treba obrázok orezať a dorobiť šípky a doplňujúce texty. Niekedy to ani nestojí za to – k jednému obrázkovému návodu je nutné otvárať rôzne programy, ukladať súbory, znovu ich nájsť na disku, atď.